Copyright

Upozornenie týkajúce sa užívania obsahu stránok www.zelpo.sk a pridružených servrov

Prístupom na stránky World Wide Web spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami. Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte, vezmite prosím na vedomie, že Vám nie je dovolené používať stránky informačných web serverov Železiarne Podbrezová a.s.

Obsahy stránok spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. sú chránené Copyright © Železiarne Podbrezová a.s..
Všetky práva, ktoré tu nie sú vyslovene udelené, sú vyhradené. Reprodukcia, prevod, rozširovanie, alebo ukladanie častí, alebo celého obsahu v akejkoľvek podobe bez predchádzjúceho písomného súhlasu spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. je zakázané. Železiarne Podbrezová a.s. Vám dáva súhlas k prehliadaniu svojich stránok na Vašom počítači, alebo k tlačeniu kópie výňatkov z týchto stránok len pre Vašu osobnú potrebu, ale nie pre ďalšie rozširovanie bez písomného súhlasu spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. Jednotlivé dokumenty na našich stránkach World Wide Web môžu byť podrobené ďalším podmienkam, uvedeným v týchto dokumentoch.

Používanie týchto webových stránok a ich obsahu, je povolené pre osobné, neobchodné použitie. Použitie tlačových správ a ďalších dokumentov, označených za verejné je dovolené vo verejnom styku, pokiaľ je uvedený zdroj týchto informácií.
Tieto webové stránky a ich obsah sú Vám poskytované pre Vašu potrebu. Obsahy stránok spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. sú poskytované na základe "tak ako sú" a "ako sú prístupné". Železiarne Podbrezová a.s. neposkytuje záruku, že jej Web stránky budú neprerušené, alebo bez chýb. Železiarne Podbrezová a.s. si vyhradzuje právo kontrolovať stránky, alebo kedykoľvek k nim odobrať prístup.

Žiadna záruka akéhokoľvek druhu, ako výslovná, alebo implikovaná vrátane, avšak bez obmedzenia na záruky a práva, alebo nezasahovania do práva, alebo implikované záruky predajnosti, alebo vhodnosti pre určitý účel, nie je poskytovaná vo vzťahu k dostupnosti, presnosti, spoľahlivosti, alebo obsahu týchto stránok. Spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. nie je zodpovedná za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, zvláštne, alebo následné škody, stratu na výnose, alebo za prerušenie obchodovania v dôsledku použitia, alebo nemožnosti použitia tejto služby aj keď spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. bola oznámená možnosť týchto škôd. Niektoré právne systémy nedovoľujú vylúčenie určitých záruk, alebo obmedzenia zodpovednosti, preto je možné, že niektoré z vyššie uvedených obmedzení, alebo výnimiek sa na Vás nemusia vzťahovať.
Zodpovednosť spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. sa v takomto prípade obmedzuje na najväčší rozsah obmedzení povolený zákonom.

Pre uľahčenie prístupu môže spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. zahrnúť spojenie na ďalšie webové stránky na Internete, ktoré sú vlastnené, alebo prevádzkované tretími stranami. Spojenie s týmito webovými stránkami tretích strán skontrolujete a odsúhlasíte pravidlá ich použitia pred ich použitím. Taktiež odsúhlasíte, že spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. nemá kontrolu nad obsahom týchto webových stránok a nemôže na seba vziať žiadnu zodpovednosť za material vytvorený, alebo uverejnený na týchto webových stránkach tretích strán. Ďalej, spojenie s inými webovými stránkami (site) ako stránkami spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. neznamená, že ŽeleziarnePodbrezová a.s. schvaľuje tieto webové stránky, výrobky, alebo služby, uvedené na takýchto webových stránkach tretej strany.

Odoslaním materiálu akémukoľvek serveru, napríklad e-mailom, alebo prostredníctvom stránok spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. súhlasíte, že

(a) materiál nebude obsahovať žiadne veci, ktoré sú nezákonné, alebo sú inak nevhodné k uverejneniu,

(b) použijete rozumné úsilie k prehliadnutiu a odstráneniu akýchkoľvek vírusov, alebo iných narušujúcich, alebo deštrukčných mechanizmov pred odoslaním akéhokoľvek materiálu,

(c) vlastníte materiál, alebo máte neobmedzené právo ho poskytnúť spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. a Železiarne Podbrezová a.s. môže uverejniť materiál zdarma, alebo ho v akomkoľvek v ňom popísanom pojatí môže začleniť do svojich produktov bez vystavenia sa akémukoľvek riziku zodpovednosti, alebo záväzkov,

(d) súhlasíte, že spoločnost Železiarne Podbrezová a.s. môže voľne a neobmedzene nakladať s Vami odoslaným materiálom a súhlasíte odškodniť spoločnost Železiarne Podbrezová a.s., pokiaľ akákoľvek tretia strana podnikne kroky proti spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. v súvislosti s materiálom, ktorý ste poslali.

Spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. nekontroluje a nemôže kontrolovať obsah, odoslaný užívateľmi na svoje webové stránky a nie je zodpovedná za tento obsah. Železiarne Podbrezová a.s. môže kedykoľvek podľa svojho zváženia odstrániť akýkoľvek obsah, odoslaný užívateľmi.

Spoločnost Železiarne Podbrezová a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 478/S. Váš prístup na tieto webové stránky nebude braný ako udelenie, implicitne, prekážky uplatnenia alobného, alebo iného nároku, akákoľvek licencia, alebo práva použiť akúkoľvek známku, ktorá sa objaví na webových stránkach bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s., alebo tretej strany, ktorá je ich majiteľom.

Copyright © Železiarne Podbrezová a.s..
Všetky práva vyhradené.